Bellahøj I & II


Her på siden kan du læse en række praktiske informationer om at bo i Bellahøj I og II


Du kan følge bestyrelsens arbejde, læse referater og dokumenter og henvende dig til bestyrelsen.

For yderligere information henvises til formand John Steen Johansen på telefon 3141 0057 eller mail:

johnsteenjohansen@hotmail.com


Tirsdag den 6. oktober

Informationsmøde udsat

Af hensyn til beboernes sikkerhed og sundhed udsættes informationsmøde om affaldsløsninger.

Afdelingsbestyrelsen drøftede mandag den 5. oktober det risikable i at invitere beboerne til informationsmøde under de nuværende coronarestriktioner og risici. Vi prioriterer hensynet til beboernes sikkerhed og sundhed. 

En enig og besindig afdelingsbestyrelse besluttede, at vi ikke indkalder til informations-møde om affaldsløsninger den 21. oktober, men foreløbig udsætter informations-mødet til den 11. november.

Dette møde vil kunne indkaldes, når den nuværende kritiske periode forhåbentlig er overstået og vi forsvarligt kan invitere så mange beboere til et informationsmøde.  

Ekstraordinært afdelingsmøde vil kunne afholdes efterfølgende. 

Vi er gået i gang med at finde dato for ekstraordinært afdelingsmøde  og vi arbejder videre med at udforme afstemningsgrundlaget. 

Opdateres ...


Lørdag den 3. oktober.

Torsdag den 1. oktober kl. 16.30 afholdt vi 1. markvandringsmøde af 2 - og bestyrelsesmøde med følgende dagsorden:

Dagsorden

1) Skimmelsager - status og økonomi

2) Vedligehold af facader og fugning - status og plan

3) Overvejelser ifm kommende uvildig granskning af vedligehold i afdelingen, eventuel   

    energimærkning m.m.- se link

    https://lbf.dk/analyser/granskning/

4) Langtidsbudget

5) Evt.


Dagsorden for det efterfølgende bestyrelsesmøde 

1) Valg af ordstyrer 

2) Valg af referent 

3) Godkendelse af dagsorden 

4) Godkendelse af referat fra septembermødet / som kan læses her. 

5) Beboerhenvendelser 

6) Affaldsløsning på Bellahøj, informationsmøde og ekstraordinært afdelingsmøde

7) Opsamling på følgegruppemøde og opstart af beboergruppe

8) Evt

Vi afviklede først markvandringsmøde med KAB og gik derefter direkte til punkt 6 på bestyrelsesdagsordenen.

Bagefter afsluttede afdelingsbestyrelsen sit møde.


Fredag den 11. september

Dagsorden for bestyrelsesmødet torsdag den 10.9. kl.18.00 så således ud:

1) Valg af ordstyrer 

2) Valg af referent 

3) Godkendelse af dagsorden 

4) Godkendelse af referat fra august, som kan læses her.

5) Beboerhenvendelser 

6) Affaldsløsning på Bellahøj, informationsmøde og ekstraordinært afdelingsmøde

7) Følgegruppemøde 15. september

8) Evt


Tirsdag den 8. september

Følgegruppemøde om renovering og helhedsplan

Der holdes møde i Følgegruppen i kommende uge. Dagsorden kan læses her.


Fredag den 10. juli

Vedr. Følgegruppe for renovering

Referat fra seneste Følgegruppemøde kan læses her.


Onsdag den 1. juli

Vedr. Følgegruppe for renovering

Referat fra seneste Følgegruppemøde kan læses her.


Afdelingsbestyrelsen holdt  møde mandag den 22. juni, hvor vi endnu en gang mødtes med KAB om den midlertidige affaldsløsning og vores krav om genåbning af affaldsskaktene.På dagsordenen var bl.a.:


 • Dialog med Kim Olsson om tekniske og praktiske muligheder m.m. i forbindelse med mulig ombygning af affaldsskaktene
 • Kort status på den aktuelle situation med affald, lugtgener, tilgængelighed, udsathed og smitterisiko
 • Orientering  fra KAB vedr. den midlertidige affaldsløsning m.m.

   Referat fra mødet kan læses her.


   Referat fra mødet med KAB onsdag den 27. maj kan læses her.


   Afdelingsbestyrelsen sendte fredag den 26. juni, endnu en gang dokumentation for den dårlige, sundhedsfarlige og uholdbare affaldsløsning til Københavns Kommune med billeder og film og opfordrede KK / TMF til at give KAB et påbud om at genåbne affaldsskaktene.


   Fredag den 29. maj

   Afdelingsbestyrelsen holdt onsdag den 27. maj møde med områdechefen fra KAB

   om KABs midlertidige affaldsløsning og opfordrede endnu en gang til at genåbne affaldsskaktene.

   På mødet talte vi om:

   • Den aktuelle situation med affald, lugtgener, tilgængelighed, udsathed og smitterisiko
   • Genåbning af affaldsskaktene i den aktuelle og uholdbare situation
   • De forskellige modeller for fremtidige affaldsløsninger
   • Den beboerdemokratiske proces  
   • Økonomi
   • Evt.

   Afdelingsbestyrelsen har sendt en række spørgsmål til KAB om den uholdbare affaldsløsning og mulige fremtidige affaldsløsninger.


   Det er beboerne, der senere på et afdelingsmøde skal tage beslutning om hvilken model, man skal arbejde efter. 


   Afdelingsbestyrelsen vil desuden gerne have oplyst  hvad omkostningerne ved den formodentlig dyre midlertidige løsning er.


   KAB ville ikke oplyse hvad den midlertidige affaldsløsning har kostet siden november 2019.


   KAB ikke vil genåbne affaldsskaktene. Afdelingsbestyrelsen konstaterede, at KAB ikke kan løse de problemer, som de selv har skabt.


   Arbejdstilsynet har skrevet til KAB den 5. maj 2020, at virksomheden / KAB har metodefrihed til at løse de arbejdsmiljøproblemer der er.  Arbejdstilsynet forbyder ikke affaldsskakte.


   Vi understregede, at siden november 2019, hvor affaldsskaktene blev lukket udenom beboerdemokratiet og uden kommunal godkendelse, har vi dokumenteret, hvordan affaldet er flyttet ud i området og belaster alle


   Det blev besluttet at holde et opfølgende møde, bestyrelsen og KAB, i sidste halvdel af juni, hvor vi kan se nærmere på et forslag, KAB vil udarbejde til en bedre midlertidig løsning med hegning, overdækning og placering  af containere.


   Afdelingsbestyrelsen har igen i denne uge, tirsdag den 26. maj, dokumenteret den dårlige, sundhedsfarlige og og uholdbare affaldsløsning overfor Københavns Kommune og krævet genåbning af affaldsskaktene.


   Der bliver fulgt op på denne orientering med et egentligt referat fra mødet.


   Torsdag den 7. maj

   Afdelingsbestyrelsens møde den 7. maj blev udsat pga afbud og Bededagsferie

   Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med KABs forslag til tre mulige modeller for affaldsløsninger med nedgravede affaldsbeholdere, genåbning af affaldsskaktene og affaldsøer til indhegnede containere og sender spørgsmål om dette til KAB i kommende uge.

   Afdelingsbestyrelsen fik torsdag den 30. april tilsendt beregninger for de forskellige muligheder med huslejekonsekvenser.

   Det er beboerne, der senere på et afdelingsmøde skal tage beslutning om hvilken model, man skal arbejde efter. 


   Afdelingsbestyrelsen har indbragt forholdene under KABs midlertidige affaldsløsning med de ofte overfyldte containere, lugtgenerne, problemerne med tilgængelighed for ældre og mennesker med handicap, brandfare med containere placeret op ad og for tæt ved facader for Det kommunale tilsyn.


   Afdelingsbestyrelsen fastholder, at boligorganisationen SAB bør pålægges straks eller inden for en af kommunen fastsat kort frist at genåbne affaldsskaktene i boligafdelingen og dermed retablere den affaldsordning, som blev sløjfet medio november 2019. 

   Påbuddet bør have virkning, indtil der under iagttagelse af reglerne om beboerdemokrati, eventuelt måtte blive truffet beslutning om en anden affaldsløsning.

    

   Affaldsskakte er ikke ulovlige. Arbejdstilsynets pålægger heller ikke boligorganisationen SAB at lukke affaldsskaktene, men at sikre, at risiko ved tunge løft undgås og at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres således, at udsættelse for biologiske agenser / mikroorganismer så vidt muligt undgås.  

    

   I Bellahøjs tre øvrige boligorganisationer med højhuse opført samtidig med højhusene i Bellahøj I og II, bliver dagrenovation fortsat håndteret via et skaktsystem.

   Det kan godt lade sig gøre at benytte skaktsystem til affaldshåndtering, hvis det ellers bliver grebet rigtigt an.


   Dagsordenen for mødet den 7. maj indeholdt desuden beboerhenvendelser om affald, lugtgener og andre gener i forbindelse med den midlertidige affaldsløsning, udvendige altankasser og overfyldte cykelkældre.


   Torsdag den 16. april

   Information om Covid19 på andre sprog end dansk på www.coronadenmark.dk


   Lørdag den  4. april

   Afdelingsbestyrelsen holdt et kort digitalt bestyrelsesmøde torsdag den 2. april. På dagsordenen var bl.a.: 

           Godkendelse af referat fra 5. marts, der kan læses her.

   Derudover vil vi gerne orientere om bestyrelsens syn på følgende:

   • Afdelingsbestyrelsen spurgte den 12. marts KAB om hvilke overvejelser KAB gjorde sig i forbindelse med den mulige smittefare medarbejdere og beboere kan være udsat for pga den nuværende affaldsløsning med de mange ofte overfyldte containere og affald, der fordeles af råger og måger. Da KAB ikke svarede, rettede vi henvendelse til Det kommunal tilsyn. Først derefter fik vi svar fra KAB, der skrev at alle containere var hæftet sammen og stod sikkert, så de ikke væltede. KAB har ikke svaret på spørgsmål om beboernes udsathed i forhold til smittefare som følge af de ofte overfyldte affaldscontainere.
   • Afdelingsbestyrelsen har modtaget en anmodning fra AKB Bellahøj / ARKITEMA / KAB om fuldmagt til at AKB Bellahøj / ARKITEMA vil kunne bruge et areal af SABs grund beliggende mellem VBS11, VBS 13A, Nr. 34 i AKBs renoveringsperiode til byggeplads / køretøjer. Afdelingsbestyrelsen har skrevet til KAB, at  der tidligere har været problemer med garagedækket og det derfor kan have stor betydning at dokumentere garagedækkets nuværende stand. Udfordringen er således ikke blot af forsikringsmæssig karakter. Hvis der opstår en skade, kan der blive en tvist om, hvem og hvad der har forårsaget skaden bl.a. fordi der netop har været problemer med tidligere. Det er imidlertid beboerne i SAB, der risikerer at stå med regningen, hvis noget går galt fx i forhold til garagedækket, som der som sagt har været alvorlige problemer med tidligere. 
   • Vi har derfor bedt KAB om at undersøge om der findes noget registreret dokumentation for disse forhold i KAB / driften i ejendomskontoret og foreslået at følgende overvejes:
   • Kan der opkræves en lejeindtægt, som kommer Bellahøj I + II til gode. Der bliver jo tale om en ulempe (støj/møg/kørsel) længe før vores eventuelle renovering påbegyndes, så en eller anden form for kompensation til områdets beboere kunne måske overvejes.
   • At lejeperioden max. kan udstrækkes til det tidspunkt, hvor vi eventuelt får brug for området, når og hvis  Bellahøj I og II renoveringen skal i gang. Det skal være en betingelse, at pladsen er til vores fulde rådighed, før vores renovering kan påbegyndes, således at vores byggeplads ikke udstrækkes til andre og  uhensigtmæssige dele af vore arealer.
   • At AKB Bellahøj eller entreprenøren tegner den fornødne ansvarsforsikring som er fuldt dækkende for enhver skade plus følgeskader i tilfælde af garagesammenfald etc. incl. genopretning af området, når vi får det tilbage, Eventuelt kan det indgå i aftalen, at AKB Bellahøj skal bidrage med halvdelen til genopretning af terrænet (plæner, bevoksning etc.), når vores byggeperiode er overstået og vi skal i gang med at restaurere.
   • Det er afdelingsbestyrelsens opfattelse, at problemstillingen, der kan berøre mange beboere bør forelægges afdelingsmødet.
   • MØDEKALENDER: Bestyrelsesmøde torsdag den 7. maj og torsdag den 4. juni.

    


   Mandag den 16. marts

   Afdelingsbestyrelsen takker de mange beboere, der mødte frem til de tre velbesøgte Blokmøder, der blev holdt den 24. og 26. februar og 2. marts med fuldt hus - mere end 100 beboere i alt - og livlig samtale og debat hver gang. 

   Der blev talt meget om hvor længe den midlertidige lukning af affaldsskaktene skal vare og hvordan det er med til at præge området. Flere beboere spurgte, hvor man kan henvende sig. KAB vil gerne have henvendelserne til ejendomskontoret. Det kommunale tilsyn tager også imod henvendelser og dokumentation via Teknik- og Miljø på

   https://www.kk.dk/institution/teknik-og-miljøforvaltningen


   På bestyrelsesmødet den 5. marts kunne KABs repræsentant ikke oplyse, hvornår der vil foreligge en beregning og plan for genåbning af affaldsskaktene, så beboerne kan beslutte, hvad der skal ske. 


   Midlertidig lukning af affaldsskaktene fra 15. november

   KAB lukkede affaldsskaktene uden at lytte til beboerne.

   Torsdag den 31. oktober informerede KAB om midlertidig lukning af affaldsskaktene i Bellahøj I og II.

    

   KAB begrunder lukningen med, at KAB har fået et påbud om at sikre arbejdsmiljøet for de ansatte i forbindelse med håndtering af dagrenovation i skakte og skralderum. Påbudet skulle efterkommes den 15. november.


   Det er dog ikke Arbejdstilsynet, der kan lukke skaktene. Arbejdstilsynet har pålagt KAB at gøre noget ved arbejdsmiljøet og de tunge løft, så medarbejderne ikke er udsatte og belastede, når de udfører deres arbejde. KAB har ikke efterkommet påbuddene og valgte i stedet at lukke affalds-skaktene. KAB fik påbudet i marts 2018, så de har haft lang tid til at finde løsninger og gøre noget.


   Afdelingsbestyrelsen har siden lukningen af affaldsskaktene fået mange henvendelser fra beboere, der er bekymrede og forundrede over de overfyldte containere, det besynderlige i at man kan sortere i mange fraktioner i sit køkken, blot for senere at se det hele blandet sammen og henvendelser fra ældre beboere, naboer til ældre beboere og pårørende, der er bekymrede for konsekvenserne.


   Afdelingsbestyrelsen anbefaler KAB, at den nedsatte arbejdsgruppe fortsætter sit arbejde med at finde affaldsløsninger, der respekterer arbejdsmiljøet, tilgodeser medarbejdernes arbejdsvilkår og sundhed og opretholdelse af et højt serviceniveau for beboerne samt genåbning af affaldsskaktene.


   KAB har flere gange siden marts 2019 forsikret afdelingsbestyrelsen om, at der ville komme en skriftlig garanti for at ældre beboere, der modtager hjemmehjælp også vil kunne føle sig sikre på at modtage hjælp med håndtering og sortering af restaffaldet fra hjemmehjælpens medarbejdere. Denne skriftlige garanti har afdelingsbestyrelsen endnu ikke modtaget.


   Flemming Jørgensen har boet på Bellahøj siden 1962. Han har været med i arbejdsgruppen for at finde affaldsløsninger. Han fortalte til Brønshøj Husum Avisen:

   - Vi har som beboere foreslået KAB mange tekniske og praktiske løsninger. Vi har forslået, at de kunne gøre poserne i skaktrummene mindre, så de ikke er så tunge og skakte oftere. Vi har foreslået vippevogne, der kan køre affaldet ud, så de ansatte ikke skal løfte. Vi har forslået, at de rengjorde skaktrummene og brugte mere solide poser så de ansatte ikke bliver udsat for biologiske agenser.


   Følgegruppen for renovering og helhedsplan holdt møde onsdag den 26. februar. Dagsordenen med opdateret tidsplan kan læses her.

   Næste møde i følgegruppen er planlagt til 28. maj 2020.


   Hvad mener Slots- og Kulturstyrelsen om renoveringen 

   Slots- og Kulturstyrelsen er tilsynsførende i forbindelse med den planlagte renovering af de bevaringsværdige huse og skal høres, når boligselskaberne, arkitektfirmaerne og ingeniørfirmaerne uarbejder planer for renovering og helhedsplan.

   Her kan du læse noget om hvad Slots- og Kulturstyrelsen mener om facader og renovering.


   Beslutningsreferatet fra det velbesøgte afdelingsmøde den 30. april 2019 kan læses her.   I tilknytning til Beboerinformation om helhedsplan og renovering, der er uddelt, kan man her læse referat fra Følgegruppemøde 18

   med bilag - og se noget om principper og muligheder for ventilation.   Referater fra bestyrelsesmøder i 2018, 2019 og 2020

   Referat fra møde i februar 2020 kan læses her.

   Referat fra møde i januar 2020 kan læses her.

   Referat fra møde i december 2019 kan læses her.

   Referat fra møde i november 2019 kan læses her.

   Referat fra møde i oktober 2019 kan læses her.

   Referat fra møde i september 2019 kan læses her.

   Referat fra møde i august 2019 kan læses her.

   Referat fra møde 6. juni 2019 kan læses her.

   Referat fra møde 9. maj 2019 kan læses her.

   Referat fra møde 4. april 2019 kan læses her.

   Referat fra mødet 7. marts 2019 kan læses her.

   Referat fra mødet 7. februar 2019 kan læses her.

   Referat fra mødet 21. januar 2019 kan læses her.

   Referat fra mødet 6. december kan læses her.

   Referat fra mødet 1. november kan læses her.

   Referat fra mødet 4.oktober kan læses her.

   Referat fra mødet 6. september kan læses her.

   Referat fra mødet 16. august kan læses her.

   Referat fra mødet 14. juni kan læses her.

   Referatet fra mødet 3. maj kan læses her.

   Referatet fra mødet 12. april kan læses her.

   Referatet fra 8. marts kan læses her.

   Referatet fra januar kan læses her. 


   Skyskraberne på Bellahøj

   Fik du set filmen om Danmarks første skyskrabere? Hvis ikke, kan du se den via dette link.


   Sådan undgår du skimmel i lejligheden ...

   læs mere på https://www.skimmel.dk


   Fremtidens mål for SAB

   Hvilke pejlemærker skal SAB sigte efter i fremtiden og hvordan når vi målene?

   Det er de altoverskyggende spørgsmål, som afdelingsbestyrelser, medarbejdere og beboere har haft mulighed for at være med til at svare på. www.sab-bolig.dk  kan du holde dig opdateret.


   TAK til alle der deltog i afdelingsmødet  onsdag d. 18. april 2018.

   Beslutningsreferat der er husstandsomdelt kan læses her.


   Om ejendomskontor og driftsfællesskab

   Mandag d. 6. juni 2018 mødtes repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen med SAB´s formand John B. Sørensen for at følge op på beslutningerne fra afdelingsmødet d. 18. april og drøfte mulighederne for at genetablere ejendomskontoret på Bellahøj.

   SAB´s formand afviser ikke muligheden for at der igen etableres et ejendomskontor i Bellahøj l og ll. Bestyrelsen arbejder videre med dette.


   Projekt Sammen om Bellahøj er fyldt 4 år

   Projektet har modtaget bevilling fra Købehavns kommune for perioden 2020 -2023.

   Der er ansat ny projektleder, der starter tirsdag den 3. marts.


   NYT fra Følgegruppen

   Referat fra Følgegruppemøde 20 kan læses her.

   Dagsorden for Følgegruppemøde 20 kan læses her.

   Referat fra Følgegruppemøde 19 kan læses her.

   Referat fra Følgegruppemøde 18 kan læsesher.

   Dagsorden for Følgegruppemøde nr. 17 kan læses her.

   Referat fra Følgegruppemøde nr.16 kan læses her.

   Referat fra Følgegruppemøde nr. 15 kan læses her.

   Referatet fra Følgegruppemøde nr. 14 kan læses her.

   Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til følgegruppens arbejde, er du velkommen til at skrive til afdelingsbestyrelsens deltagere i følgegruppen.

    

   Møde om Bellahøjs udvidede helhedsplan

   Materialet der kan ses her blev behandlet på et møde for følgegrupperne for de fire boligafdelinger på Bellahøj, arkitekter, rådgivere og boligselskaber d. 10. januar 2018. Der arbejdes med at finde en styre- og samarbejdsform for alle involverede og interessenter. 


   Beboerinformation juli 2017

   Afdelingsbestyrelsen er optaget af at varetage beboernes interesser og den samlede økonomi i forbindelse med KAB´s drift og vedligehold af de bevaringsværdige huse.

   Bestyrelsen for Bellahøj l og ll har gennem flere år søgt at etablere en konstruktiv dialog med KAB om faglig kvalificeret drift og kompetent vedligehold af de bevaringsværdige huse – indvendigt og udvendigt.

   Læs mere her


   Helhedsplanen

   På det ekstraordinære afdelingsmøde torsdag d. 6. oktober 2016 stemte et flertal på 167 af de fremmødte beboere ja til Helhedsplanen ved at stemme facaderne ind i Helhedsplanen.

    

   55 beboere stemte nej. Der var 9 blanke stemmer.


   I alt deltog 119 lejemål i afdelingsmødet.


   Beslutningsreferatet, der er omdelt torsdag d. 3. november, kan læses her


   Her på forsiden har vi lagt forskelligt relevant materiale, tilstandsrapporter og betonundersøgelser, som altsammen tidligere har været offentliggjort og ligget på hjemmesiden - undtagen det historiske indstiksblad fra tidskriftet Arkitekten fra 1951, som kan ses her.


   Informationsmaterialet om helhedsplanen med beregning af huslejekonsekvenser fra mødet i oktober 2012 kan ses her


   Betonundersøgelse SAB l, august 2012


   Betonundersøgelse SAB ll, august 2012


   Fotobilag til betonundersøgelse


   Fotobilag Visual Inspection


   Bilag til tilstandsundersøgelse februar 2011


   Helhedsplanen for Bellahøj l og ll som beskrevet i februar 2011


   Beregning af energibesparelser


   Referat af orienteringsmøde om helhedsplan september 2013


   Noget om ventilationsprincipper


   Vaskepriser

   Som foreslået og besluttet på afdelingsmødet er priserne for at vaske blevet ændret til

   10 kr. for maskine 1 - 2, 12 kr. for maskine 3 - 9 og  14 kr. for maskine 10. Priser i vaskeriet.


     --------------- o ---------------

   Bellahøj - en fortælling om en bebyggelse

   Bellahøj – fortællinger om en bebyggelse er historien om Danmarks første højhuse – om baggrunden, byggeteknikken, den fornemme arkitektur og det gode håndværk. Her mødte internationale modernistiske idealer den danske funktionelle tradition, og resultatet er en bebyggelse, som både er humanistisk og moderne.

   Bellahøjhusene blev opført i 1950’erne af en række fremtrædende arkitekter og med fire almene boligselskaber – AAB, AKB, fsb og SAB – som bygherrer.


   Bebyggelsen sammenfatter mange af de sociale, demografiske og politiske bevægelser,der prægede det danske samfund i første halvdel af det 20. århundrede og kan ses som et symbol på etableringen af den danske velfærdsstat.


   Bogens beboerportrætter dokumenterer, at glæden og stoltheden ved at bo på Bellahøj er intakt i dag.


   Bellahøj er et forbillede for, hvor godt det kan gøres, når samfundet samler sig i en fælles ambition om   at ville noget med arkitekturen.


   Den flotte bog kan ses på ejendomskontoret - og i pdf-version her.


   Med venlig hilsen

   Afdelingsbestyrelsen