Bellahøj I & II


Her på siden kan du læse en række praktiske informationer om at bo i Bellahøj I og II


Du kan følge bestyrelsens arbejde, læse referater og dokumenter og henvende dig til bestyrelsen.

For yderligere information henvises til formand John Steen Johansen på telefon 3141 0057 eller mail:

johnsteenjohansen@hotmail.com


Afdelingsbestyrelsen inviterer til Blokmøde og Dialog

 

Mandag d. 24. februar kl. 19.30 – 21.00 for VBS 19, 21, 23, 25

 

Onsdag d. 26. februar kl. 19.30 – 21.00 for VBS 13, 15, 17, 26, 28

 

Mandag d. 2. marts kl. 19.30 – 21.00 for VBS 24, 30, 34, 40

 

Alle møder holdes i Beboerlokalet, VBS 21.

 

Bestyrelsen lægger ud med et oplæg om, hvad vi arbejder med og hvad der er på vej.


Møderne er også en mulighed for at mødes med naboer og tale om vigtige ting, der har betydning i hverdagen på Bellahøj – og som I synes, at vi sammen skal gøre noget ved.

 

Der serveres kaffe, kage og frugt til møderne.

 

OBS:

Forårets afdelingsmøde holdes onsdag den 29. april på Restaurant Bellahøj.


Lektiecafé i beboerlokalet

Farhio og Hoda har startet lektiecafé i beboerlokalet, hver tirsdag og torsdag kl. 17 - 20.


Afdelingsbestyrelsens møde den 6. februar havde denne dagsorden:

1) Valg af ordstyrer

2) Valg af referent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Godkendelse af referat fra januar / som kan læses her.

5) Beboerhenvendelser

     Bl.a. modtaget spørgsmål om mulighed for hurtigere internet og forslag om  

     bedre skiltning og hensynsfuld trafik på stier og veje.

6) KABs Aktionsliste og arbejdsopgaver i afdelingen, herunder

    Elevatorrenovering, Vinduespudsning, Fugning af facader m.m.

7) De lukkede affaldsskakte, affaldsløsninger, skrald og miljø

8) Evaluering af SABs repræsentantskabsmøde

9) Beboerinformation og blokmøder i februar

10)Evt


Fredag den 24. Januar:

Opdatering om den midlertidige lukning af ejendomskontoret


Den midlertidige lukning af ejendomskontoret for personlige henvendelser skyldes trusler rettet mod personalet.


Sagen og personen, der truede, er anmeldt til politiet. 


Ejendomskontoret er ved at få etableret videoovervågning i kombination med mere hensigtsmæssig indretning for at sikre medarbejderne.

 

Når disse forhold er bragt i orden genåbner ejendomskontoret for personlige henvendelser.

 

Åbningsdag vil også blive oplyst her på hjemmesiden.


Kontakt til Ejendomskontoret

Telefonisk henvendelse: 38 89 93 90


Ejendomskontoret kan træffes telefonisk på alle hverdage i tidsrummet

kl. 8:00 - 9:00.


Bemærk venligst at telefontiden midlertidigt er ændret, også om onsdagen, fra aftentid til kl. 8:00 - 9:00.

 

Beboerne kan derfor kun træffe ejendomskontoret ved telefoniske henvendelser, mail eller BeboerApp.


Ejendomskontoret ligger for tiden på Randbølvej 69, st.th.,2720 Vanløse

 

Ejendomskontoret kan kontaktes via e-mail: ek-bellahoj@kab-bolig.dk


Midlertidig lukning af affaldsskaktene fra 15. november

KAB lukkede affaldsskaktene uden at lytte til beboerne.

Torsdag den 31. oktober informerede KAB om midlertidig lukning af affaldsskaktene i Bellahøj I og II.

 

KAB begrunder lukningen med, at KAB har fået et påbud om at sikre arbejdsmiljøet for de ansatte i forbindelse med håndtering af dagrenovation i skakte og skralderum. Påbudet skulle efterkommes den 15. november.


Det er dog ikke Arbejdstilsynet, der kan lukke skaktene. Arbejdstilsynet har pålagt KAB at gøre noget ved arbejdsmiljøet og de tunge løft, så medarbejderne ikke er udsatte og belastede, når de udfører deres arbejde. KAB har ikke efterkommet påbuddene og valgte i stedet at lukke affalds-skaktene. KAB fik påbudet i marts 2018, så de har haft lang tid til at finde løsninger og gøre noget.


Afdelingsbestyrelsen har siden lukningen af affaldsskaktene fået mange henvendelser fra beboere, der er bekymrede og forundrede over de overfyldte containere, det besynderlige i at man kan sortere i mange fraktioner i sit køkken, blot for senere at se det hele blandet sammen og henvendelser fra ældre beboere, naboer til ældre beboere og pårørende, der er bekymrede for konsekvenserne.


Afdelingsbestyrelsen anbefaler KAB, at den nedsatte arbejdsgruppe fortsætter sit arbejde med at finde affaldsløsninger, der respekterer arbejdsmiljøet, tilgodeser medarbejdernes arbejdsvilkår og sundhed og opretholdelse af et højt serviceniveau for beboerne samt genåbning af affaldsskaktene.


KAB har flere gange siden marts 2019 forsikret afdelingsbestyrelsen om, at der ville komme en skriftlig garanti for at ældre beboere, der modtager hjemmehjælp også vil kunne føle sig sikre på at modtage hjælp med håndtering og sortering af restaffaldet fra hjemmehjælpens medarbejdere. Denne skriftlige garanti har afdelingsbestyrelsen endnu ikke modtaget.


Flemming Jørgensen har boet på Bellahøj siden 1962. Han har været med i arbejdsgruppen for at finde affaldsløsninger. Han fortalte til Brønshøj Husum Avisen:

- Vi har som beboere foreslået KAB mange tekniske og praktiske løsninger. Vi har forslået, at de kunne gøre poserne i skaktrummene mindre, så de ikke er så tunge og skakte oftere. Vi har foreslået vippevogne, der kan køre affaldet ud, så de ansatte ikke skal løfte. Vi har forslået, at de rengjorde skaktrummene og brugte mere solide poser så de ansatte ikke bliver udsat for biologiske agenser.Følgegruppen for renovering og helhedsplan holdt møde onsdag den 23. oktober. Dagsordenen med opdateret tidsplan kan læses her.

Næste møde i følgegruppen er planlagt til 26. februar 2020.


Hvad mener Slots- og Kulturstyrelsen om renoveringen 

Slots- og Kulturstyrelsen er tilsynsførende i forbindelse med den planlagte renovering af de bevaringsværdige huse og skal høres, når boligselskaberne, arkitektfirmaerne og ingeniørfirmaerne uarbejder planer for renovering og helhedsplan.

Her kan du læse noget om hvad Slots- og Kulturstyrelsen mener om facader og renovering.Beslutningsreferatet fra det velbesøgte afdelingsmøde den 30. april er omdelt og kan læses her.I tilknytning til Beboerinformation om helhedsplan og renovering, der er uddelt, kan man her læse referat fra Følgegruppemøde 18

med bilag - og se noget om principper og muligheder for ventilation.Referater fra bestyrelsesmøder i 2018, 2019 og 2020


Referat fra møde i december 2019 kan læses her.

Referat fra møde i november 2019 kan læses her.

Referat fra møde i oktober 2019 kan læses her.

Referat fra møde i september 2019 kan læses her.

Referat fra møde i august 2019 kan læses her.

Referat fra møde 6. juni 2019 kan læses her.

Referat fra møde 9. maj 2019 kan læses her.

Referat fra møde 4. april 2019 kan læses her.

Referat fra mødet 7. marts 2019 kan læses her.

Referat fra mødet 7. februar 2019 kan læses her.

Referat fra mødet 21. januar 2019 kan læses her.

Referat fra mødet 6. december kan læses her.

Referat fra mødet 1. november kan læses her.

Referat fra mødet 4.oktober kan læses her.

Referat fra mødet 6. september kan læses her.

Referat fra mødet 16. august kan læses her.

Referat fra mødet 14. juni kan læses her.

Referatet fra mødet 3. maj kan læses her.

Referatet fra mødet 12. april kan læses her.

Referatet fra 8. marts kan læses her.

Referatet fra januar kan læses her. 


Skyskraberne på Bellahøj

Fik du set filmen om Danmarks første skyskrabere? Hvis ikke, kan du se den via dette link.


Sådan undgår du skimmel i lejligheden ...

læs mere på https://www.skimmel.dk


Fremtidens mål for SAB

Hvilke pejlemærker skal SAB sigte efter i fremtiden og hvordan når vi målene?

Det er de altoverskyggende spørgsmål, som afdelingsbestyrelser, medarbejdere og beboere har haft mulighed for at være med til at svare på. www.sab-bolig.dk  kan du holde dig opdateret.TAK til alle der deltog i afdelingsmødet  onsdag d. 18. april 2018.

Beslutningsreferat der er husstandsomdelt kan læses her.


Om ejendomskontor og driftsfællesskab

Mandag d. 6. juni 2018 mødtes repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen med SAB´s formand John B. Sørensen for at følge op på beslutningerne fra afdelingsmødet d. 18. april og drøfte mulighederne for at genetablere ejendomskontoret på Bellahøj.

SAB´s formand afviser ikke muligheden for at der igen etableres et ejendomskontor i Bellahøj l og ll. Bestyrelsen arbejder videre med dette.


Projekt Sammen om Bellahøj er fyldt 3 år

I projektet lægges der nu an til evaluering og overvejes hvordan det kan fortsætte.

Der er offentliggjort vedhæftede evaluering for de første to år.

Læs mere her.

Sammen om Bellahøj / Jette Krøyer kan kontaktes på 26 81 46 61NYT fra Følgegruppen

Dagsorden for Følgegruppemøde 20 kan læses her.

Referat fra Følgegruppemøde 19 kan læses her.

Referat fra Følgegruppemøde 18 kan læses her.

Dagsorden for Følgegruppemøde nr. 17 kan læses her.

Referat fra Følgegruppemøde nr.16 kan læses her.

Referat fra Følgegruppemøde nr. 15 kan læses her.

Referatet fra Følgegruppemøde nr. 14 kan læses her.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til følgegruppens arbejde, er du velkommen til at skrive til afdelingsbestyrelsens deltagere i følgegruppen.

 

Møde om Bellahøjs udvidede helhedsplan

Materialet der kan ses her blev behandlet på et møde for følgegrupperne for de fire boligafdelinger på Bellahøj, arkitekter, rådgivere og boligselskaber d. 10. januar 2018. Der arbejdes med at finde en styre- og samarbejdsform for alle involverede og interessenter.


Endnu et velbesøgt møde på Restaurant Bellahøj

Torsdag d. 12. oktober 2017 havde Følgegruppen for helhedsplanen i SAB Bellahøj l og ll og Arkitema inviteret til orienteringsmøde. Omkring 90 beboere havde fundet vej på trods af regn og rusk.

Projektleder Pernille Egelund fortalte om logistikken for det store projekt, hvor beboerne skal stemme om det såkaldte Skema B med det justerede budget i foråret 2019. Projektlederen fortalte også om, at der arbejdes med at afklare mulighederne for genhusning for beboerne i god tid, før renoveringen begynder.


Afdelingsbestyrelsen arbejder sammen med følgegruppen på, at der etableres en lokal udstilling af plancher og andet materiale med relevans for helhedsplanen.


Velbesøgt informationsmøde i Bellahøj l og ll

Onsdag d. 4. Oktober deltog flere end 90 beboere i informationsmødet på Restaurant Bellahøj. Afdelingsbestyrelsen fortalte bl.a. om arbejdet med at undersøge og kontrollere bilagsmateriale for regnskabsåret 2016/17 og KAB´s flytning af ejendomskontoret.

Det kommunale tilsyn havde inviteret KAB og afdelingsbestyrelsen for Bellahøj l og ll til møde onsdag d. 11. oktober kl. 15.30 - 17.00.

I mødet deltog formand og næstformanden fra afdelingsbestyrelsen. Det kommunale tillsyn udarbejder et referat fra mødet. 


Beboerinformation juli 2017

Afdelingsbestyrelsen er optaget af at varetage beboernes interesser og den samlede økonomi i forbindelse med KAB´s drift og vedligehold af de bevaringsværdige huse.

Bestyrelsen for Bellahøj l og ll har gennem flere år søgt at etablere en konstruktiv dialog med KAB om faglig kvalificeret drift og kompetent vedligehold af de bevaringsværdige huse – indvendigt og udvendigt.

Læs mere her


Helhedsplanen

På det ekstraordinære afdelingsmøde torsdag d. 6. oktober 2016 stemte et flertal på 167 af de fremmødte beboere ja til Helhedsplanen

ved at stemme facaderne ind i Helhedsplanen.

 

55 beboere stemte nej. Der var 9 blanke stemmer.


I alt deltog 119 lejemål i afdelingsmødet.


Beslutningsreferatet, der er omdelt torsdag d. 3. november, kan læses her


Her på forsiden har vi lagt forskelligt relevant materiale, tilstandsrapporter og betonundersøgelser, som altsammen tidligere har været offentliggjort og ligget på hjemmesiden - undtagen det historiske indstiksblad fra tidskriftet Arkitekten fra 1951, som kan ses her.


Informationsmaterialet om helhedsplanen med beregning af huslejekonsekvenser fra mødet i oktober 2012 kan ses her


Betonundersøgelse SAB l, august 2012


Betonundersøgelse SAB ll, august 2012


Fotobilag til betonundersøgelse


Fotobilag Visual Inspection


Bilag til tilstandsundersøgelse februar 2011


Helhedsplanen for Bellahøj l og ll som beskrevet i februar 2011


Beregning af energibesparelser


Referat af orienteringsmøde om helhedsplan september 2013


Noget om ventilationsprincipper


Vaskepriser

Som foreslået og besluttet på afdelingsmødet er priserne for at vaske blevet ændret til

10 kr. for maskine 1 - 2, 12 kr. for maskine 3 - 9 og  14 kr. for maskine 10. Priser i vaskeriet.


  --------------- o ---------------

Bellahøj - en fortælling om en bebyggelse

Bellahøj – fortællinger om en bebyggelse er historien om Danmarks første højhuse – om baggrunden, byggeteknikken, den fornemme arkitektur og det gode håndværk. Her mødte internationale modernistiske idealer den danske funktionelle tradition, og resultatet er en bebyggelse, som både er humanistisk og moderne.

Bellahøjhusene blev opført i 1950’erne af en række fremtrædende arkitekter og med fire almene boligselskaber – AAB, AKB, fsb og SAB – som bygherrer.


Bebyggelsen sammenfatter mange af de sociale, demografiske og politiske bevægelser,der prægede det danske samfund i første halvdel af det 20. århundrede og kan ses som et symbol på etableringen af den danske velfærdsstat.


Bogens beboerportrætter dokumenterer, at glæden og stoltheden ved at bo på Bellahøj er intakt i dag.


Bellahøj er et forbillede for, hvor godt det kan gøres, når samfundet samler sig i en fælles ambition om   at ville noget med arkitekturen.


Den flotte bog kan ses på ejendomskontoret - og i pdf-version her.


Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen